Для здійснення господарської діяльності кожне підприємство повинно розпоряджатись певним майном, яке належить йому чи то на правах власності, чи то володіння. Усе майно, чим розпоряджається суб’єкт господарювання, як правило, відображається в активі балансу.

Курсова робота з аналізу основних засобів присвячена удосконаленню методології фінансового і економічного аналізу динаміки і структури основних засобів та ефективності їх використання на підприємстві різних галузей економіки України.

Значну питому вагу серед активів підприємства у більшості випадків становлять основні засоби, які характеризують сукупність майнових цінностей  які багаторазово беруть участь у процесі господарської діяльності.

Останнім часом набуло зростанню таке явище, як розкрадання цінностей підприємства, безгосподарне ставлення до них, особливо якщо це стосується підприємств. Беручи до уваги, той факт що основні засоби займають більшу частину у структурі  матеріальних цінностей підприємства, а також що окремий об’єкт може мати значну вартість, питання аналізу ефективності їх використання є досить актуальним. Постійний аналіз операцій з основними засобами сприяє зростанню ефективності їх використання, що врешті-решт дозволяє скоротити потребу у їх передчасному оновленні.

Ефективний аналіз за використанням  основних засобів дасть змогу зекономити певною мірою кошти, які кожен рік виділяються підприємствами для підтримки належного рівня кількісного і якісного стану необоротних активів.

Основні засоби включають:

• всі види засобів пересування, призначені для переміщення людей та вантажів;

• робоча і продуктивна худоба;

• документація з типового проектування.

Замовити курсову роботу з аналізу основних засобів підприємства можна на сайті kr-diplom.kiev.ua

У процесі діяльності підприємств використовується значна кількість основних засобів, забезпечення збереження і раціональне використання яких є однією із вирішальних умов підвищення ефективності  діяльності організації, покращення умов праці та розширення можливостей при виконанні вищими органами виконавчої влади своїх повноважень.

В процесі аналізу основних засобів оцінюються відхилення від планових (нормативних) показників і дається оцінка впливу цих відхилень на результати діяльності підприємства. Особлива увага приділяється причинам встановлених відхилень. На негативну оцінку заслуговують будь-які відхилення від плану: від’ємне відхилення (недостатня забезпеченість основними засобами) зумовлює невиконання плану обсягу робіт і послуг та зниження якості обслуговування, додатне відхилення (надмірна забезпеченість) – є причиною перевитрати коштів на утримання та обслуговування основних засобів.

Подальший аналіз забезпеченості підприємства основними засобами передбачає дослідження їх динаміки за загальною величиною, складом і структурою. Показники складу і структури основних засобів залежать від обраної класифікаційної ознаки і дозволяють різнобічно охарактеризувати розвиток матеріально-технічної бази підприємства.

З метою забезпечення управління необхідною інформацію щодо складу і структури основних засобів їх групують за наступними класифікаційними ознаками:

• за приналежністю розрізняють власні та орендовані основні засоби;

• за функціями, що виконуються в процесі діяльності, основні засоби поділяються на активні (машини, обладнання, прилади, які беруть участь у процесі обслуговування) і пасивні (будинки, споруди, передавальні пристрої та транспортні засоби, які забезпечують нормальне функціонування активних основних засобів);

• за роллю в процесі обслуговування розрізняють виробничі (активні і пасивні основні засоби, які безпосередньо беруть участь у процесі обслуговування або забезпечують нормальне функціонування підприємства) та невиробничі (будівлі, споруди та інвентар, що підпорядковані житлово-комунальним господарствам, заклади побутового обслуговування, соціальної інфраструктури тощо) основні засоби;

• за призначенням основних засобів прийнято виділяти: будівлі, споруди, передаточні пристрої, машини та устаткування, транспортні засоби, господарський інвентар;

• за характером використання основні засоби розподіляються на працюючі, що знаходяться в експлуатації, та непрацюючі, які зберігаються на складі або перебувають у стані консервації.

Аналіз ефективності використання основних засобів як одного з основних видів ресурсів підприємства базується на використанні загальної для методики оцінки використання ресурсів, що передбачає обчислення і аналіз показників віддачі на одиницю ресурсів та місткості ресурсів у одиниці продукції.

Існують такі показників якості основних засобів:

• показники придатності основних засобів;

• показники інтенсивності руху основних засобів;

• показники структури основних засобів.

Залучення показників інтенсивності руху до оцінки якісного стану основних засобів зумовлене необхідністю прискорення технічного розвитку підприємств національної економіки, що вимагає прискорення темпів надходження. Показники інтенсивності руху основних засобів дещо відрізняються від аналогічних показників, розглянутих вище.

За результатами аналізу, вважаємо за доцільне здійснювати постійний контроль за станом, рухом та ефективністю використання основних засобів, оскільки це надасть можливість керівництву бути в курсі того, наскільки підприємство забезпечена основними засобами, в яких умовах вони експлуатуються та чи раціонально  і за призначенням здійснюється їх використання; своєчасно перевіряти відповідність всіх технічних характеристик встановленим нормам та здійснювати аналіз якісного стану основних засобів; в умовах застосування новітніх технологій здійснювати контрольно-аналітичні процедури, які швидко виявлять відхилення та попередять про можливі порушення в системі управління основними засобами.

Аналіз основних засобів підприємств, в умовах застосування сучасних інформаційних технологій, ґрунтується на визначенні основних елементів процесу дослідження, на основі чого формуються взаємопов’язані етапи виконання відповідних контрольних та аналітичних процедур.

 

Враховуючи вище сказане приходимо до висновку, що задля ефективного використання основних засобів, для досягнення основної мети діяльності підприємства необхідно зважено підійти до процесу аналізу щодо раціональності та повноти використання основних засобів у діяльності.